POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.boroowoman.pl (zwanej dalej: „Witryną” oraz sklepu internetowego www.boroowoman.pl (zwanego dalej: „Sklepem”).

Administratorem danych osobowych przekazanych przez osobę korzystającą z Witryny lub Sklepu (zwanego dalej: Użytkownikiem”) jest Mateusz Borowiecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BOROO woman Mateusz Borowiecki” z siedzibą w Łodzi (91-445), ul. Rynek Bałucki 1/83, boks 83 ,wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7282835310, REGON: 382396329 (zwanym dalej: „Administratorem”).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, dalej „Ustawa”.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Administrator informuje, iż Użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, w zakresie w jakim wyrażenie takiej zgody było dobrowolne,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z niewłaściwym przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych.

KONTAKT

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem:

- elektronicznie poprzez wiadomość e-mail na adres: sklep@boroowoman.pl,

- telefonicznie pod numerem +48 793 926 730,

- poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie Internetowym (zakładka „Kontakt”),

- listownie na adres: Mateusz Borowiecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „BOROO woman Mateusz Borowiecki” z siedzibą w Łodzi ul. Rynek Bałucki 1/83, boks 83, 91-445 Łódź.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne dla celu, w jakim je podano. Niepodanie danych osobowych lub cofnięcie zgody co do przetwarzania określonych danych osobowych może spowodować brak możliwości realizacji celu, w jakim zostały powierzone. Cofnięcie zgód i wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania danych osobowych na podstawie wcześniej udzielonych zgód i upoważnień.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie danych:

 1. w zakresie korzystania przez Użytkownika z zakładki „Kontakt”: dane kontaktowe: adres e-mail, inne dane powierzone w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika np. imię, nazwisko,
 2. w zakresie kontaktu telefonicznego Użytkownika lub nawiązanego pocztą tradycyjną: dane niezbędne do realizacji celu podjętego przez Użytkownika kontaktu,
 3. w celu utworzenia i administrowania kontem Użytkownika w Sklepie: imię, nazwisko, adres e-mail,
 4. w zakresie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, inne dane niezbędne do realizacji Umowy zawieranej z Administratorem.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały podane przez Użytkownika, a także po jego zakończeniu w celach: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych.

Administrator informuje, iż dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 (RODO).

Administrator gwarantuje także poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi. Dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez wyraźnej zgody. Przetwarzane dane osobowe mogą jednak zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Administratorze obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Kategorie odbiorców:

1. Dostawcy usług

Dane osobowe podane przez Użytkownika mogą zostać przekazane dostawcom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia Witryny oraz Sklepu; są to m. in.: dostawca usług hostingowych – CYBER_FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ul. Franklina Roosevelta 22, dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług pocztowych, kurierskich, transportowych – Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940), przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, InPost z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 10 oraz dostawca usług bankowych – mBank S.A. (szybkie płatności Paynow) z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18.Dostawcy usług podlegają kontroli Administratora i poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Dostawcy mają siedziby na terytorium Polski. BOROO woman może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z BOROO woman, w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia - na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Klienta towaru oraz dostarczania przesyłek.

2. Organy państwowe

Dane osobowe będą przekazywane również uprawnionym organom państwowym, a w szczególności sądom, prokuraturom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innym jeżeli zwrócą się do Administratora z żądaniem udostępnienia takich danych.

SKLEP

Użytkownik korzystający ze Sklepu przekazuje swoje dane osobowe w związku z zawieraniem z Administratorem Umowy sprzedaży. Ponadto, Użytkownik może podać inne dane, które są niezbędne w celu realizacji usługi dostawy etc. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest realizacja celu, dla jakiego dane zostały przekazane, tj. zawarcie umowy z Administratorem. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wykonania Umowy przez Administratora. Sprzeciw wobec przetwarzania danych podanych w związku z transakcją może uniemożliwić wykonanie przez Administratora zawartej Umowy.

KONTAKT E-MAILOWY

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem zakładki „Kontakt” lub poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych w takim przypadku jest realizacja celu, dla jakiego dane zostały przekazane, tj. nawiązania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy.

Jeśli celem udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych jest przedstawienie oferty usług świadczonych przez Administratora, podstawą prawną do przetwarzania podanych danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

KONTAKT TELEFONICZNY

Kontaktując się z nami za pośrednictwem numeru telefonu wskazanego w Witrynie, Użytkownik może przekazać Administratorowi w treści rozmowy dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest realizacja celu, dla jakiego dane zostały przekazane, tj. kontaktu z Administratorem. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

Jeśli celem udostępnienia przez Użytkownika danych osobowych jest przedstawienie mu oferty usług świadczonych przez Administratora, podstawą prawną do przetwarzania podanych danych osobowych jest jego zgoda.

ZAKAZ PRZESYŁANIA TREŚCI NIEZGODNYCH Z PRAWEM

Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się z zakładce „Kontakt” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, sprzeczne z dobrymi obyczajami, stanowią groźbę, są oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub profanujące, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo lub naruszenie prawa, naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste.

COOKIES

Serwis używa plików cookies. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Sklepu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Witryny lub Sklepu.

Podczas korzystania z Witryny lub Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Witrynie lub Sklepie. Podstawa prawna to prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Portal społecznościowy Facebook

Sklep zawiera plugin przekierowujący Użytkowników bezpośrednio do profilu strony BOROO woman na serwisie społecznościowym Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) , prowadzonego przez Administratora. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził profil ze swojego adresu IP.

Dodatkowo Witryna wyposażona jest we wtyczkę Chat Facebook Messenger, która umożliwia skontaktowanie się bezpośrednio z profilem BOROO woman na serwisie Facebook. Użytkownik wówczas może podając login i hasło, zalogować się do swojego konta na Messenger Facebook lub prowadzić rozmowę jako gość, bez podawania żadnych danych logowania. W każdym momencie można zakończyć czat i rozmowa zostanie usunięta.

W zakresie w jakim Użytkownik korzysta z serwisu społecznościowego Facebook, w tym odwiedza profil BOROO woman, zakres powierzanych danych osobowych, sposób ich przetwarzania oraz uprawnienia Użytkownika wynikają z Regulaminu znajdującego się na stronie: www.facebook.com/privacy/explanation.

Administrator przetwarza powierzone mu dane osobowe w związku z nawiązaniem kontaktu za pośrednictwem profilu Facebook lub Messenger w taki sam sposób, w jaki przetwarza dane osobowe w związku z kontaktem nawiązanym za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Czas obowiązywania Polityki prywatności i zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności obowiązuje od dnia uruchomienia Witryny tj. 25.11.2020 r.

Polityka prywatności może ulec zmianie o czym Klient zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez jednoznaczny komunikat w Witrynie.