REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM BOROO WOMAN

SPIS TREŚCI
I DEFINICJE
II POSTANOWIENIA OGÓLNE
III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
IV ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY
V REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
VI CENY I METODY PŁATNOŚCI
VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY LUB WYMIANY TOWARU
VIII UPRAWNIENIA KLIENTA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sklep – Sklep internetowy Sprzedawcy, działający pod adresem www.boroowoman.pl, umożliwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienie i kontaktować się ze Sprzedawcą w związku z takim Zamówieniem.
 4. Sklep stacjonarny – miejsce, w którym wydawane są Towary do odbioru osobistego zlokalizowane pod adresem ul. Rynek Bałucki 1/83, boks 83, 91-445 Łódź, po wybraniu opcji dostawy „odbiór osobisty”.
 5. Sprzedawca – Mateusz Borowiecki, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Borowiecki BOROO woman, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7282835310, REGON: 382396329, ul. Rynek Bałucki 1/83, boks 83, 91-445 Łódź.
 6. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
 7. Indywidualne Konto Klienta – nieodpłatna funkcja Sklepu internetowego (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może m. in. dokonywać zakupów bez konieczności ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta, wglądu do podanych przez Klienta danych, śledzenia historii transakcji (zwane dalej: IKK).
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zamierzające do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób jego dostarczenia i płatności.
 11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu oraz umożliwiająca Kupującemu ustalenie i modyfikację danych Zamówienia.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego.
 13. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2020.0.1740).
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.boroowoman.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Klienci mają swobodny dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem Sklepu internetowego www.boroowoman.pl na stronie głównej w zakładce pod nazwą „Regulamin zakupów”, udostępniony w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu, a także w siedzibie Sprzedawcy.
 4. W przypadku zmian w regulaminie Klienci zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w wiadomości e-mail oraz poprzez ogłoszenie w Sklepie Internetowym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
 • warunki i zasady odstąpienia od Umowy sprzedaży i złożenia reklamacji.

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W celu skorzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, a w przypadku składania Zamówienia i zawierania Umowy sprzedaży dodatkowo wymagane jest aktywny adres e-mail, którego użytkownikiem jest Klient.
 2. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnej, lub w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnej, korzystanie ze Sklepu internetowego, a w szczególności zawieranie Umowy sprzedaży, możliwe jest za zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 3. Klient ma możliwość założenia IKK w Sklepie internetowym www.boroowoman.pl. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności.
 4. Klient w każdym momencie może modyfikować wprowadzone przez niego dane, a także je usunąć w ustawieniach swojego IKK oraz ma możliwość wyrejestrować się ze Sklepu internetowego. W tym celu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na adres sklep@boroowoman.pl, tytułując maila „KONTO – wyrejestrowanie”.
 5. Przeglądanie Towarów Sklepu jest możliwe bez zakładania IKK.
 6. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne i bezterminowe.
 7. Na stronie Internetowej Sklepu prezentowane są Towary zarówno dostępne jak i niedostępne, przy czym Towary niedostępne stanowią jedynie informację i nie można ich zamówić. Klient ma możliwość skorzystać z przycisku „powiadom mnie, gdy będzie dostępny”.
 8. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Żadna z informacji nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 9. Korzystanie ze Sklepu internetowego, jak również dostęp do części lub całości jego zasobów, może się odbywać wyłącznie w zgodzie z Regulaminem.
 10. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkować będzie brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego jak również dostępu do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego za pośrednictwem IKK ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim zawiadomieniu Klienta o stwierdzonym przez Sprzedawcę naruszeniu. Za naruszenie przez Klienta Regulaminu, rozumie się w szczególności okoliczności, gdy Klient:
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,
 • dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet (netykieta) lub godzące w dobre imię Sklepu lub Sprzedawcy, w tym także dopuścił się naruszenia postanowień ust. 12 poniżej.

11. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej  zgody Sprzedawcy.
12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla www.boroowoman.pl,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.boroowoman.pl należy dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka.
 3. W kolejnych etapach Klient wybiera sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane osobowe, adresowe oraz adres do aktywnego konta e-mail, niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia. Jeśli Klient dokonał uprzednio rejestracji IKK w Sklepie, nie jest konieczne każdorazowe wpisywanie danych przy składaniu Zamówienia.
 4. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji IKK w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m. in. rodzaj i liczbę wybranych Towarów, ich ceny jednostkowe, wybrane sposoby dostawy i ich koszty, wybrane metody płatności, a także całkowitą cenę do zapłaty.
 7. Zamówienie zostaje złożone po potwierdzeniu jego treści.
 8. Potwierdzając złożenie Zamówienia Klient jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z opisem, ceną zamawianego Towaru, który chce zamówić.
 9. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczna wiadomość na podany przez niego adres e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Klient ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji Zamówienia (kompletowanie, pakowanie i przygotowanie do dostarczenia) przed wysłaniem Towaru. W tym celu Sprzedawcę należy o tym powiadomić niezwłocznie, w terminie 15 minut od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienie zostało złożone poza godzinami wskazanymi w zdaniu następnym, lub czas ten kończy się poza tymi godzinami, czas liczy się od 9:00 następnego dnia roboczego. Kontakt powinien nastąpić telefonicznie pod numer +48 793 926 730 w dni robocze w godzinach między 9:00 a 17:00 lub na adres e-mail: sklep@boroowoman.pl. Po upływie czasu na rezygnację, Klient ma możliwość odstąpienia od Umowy, na warunkach wskazanych w Dziale VII niniejszego Regulaminu.
 13. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.
 14. Sprzedawca zastrzega, iż własność Towaru przechodzi na Klienta w momencie zapłaty ceny. W przypadku, gdy Towar wysyłany jest za pobraniem, a Klient nie odbierze Towaru w wyznaczonym mu terminie, Sprzedawca, po otrzymaniu zwrotu nieodebranego Towaru może sprzedać go innemu Klientowi, bez konieczności wzywania Klienta do ponownego odbioru Towaru. Skorzystanie przez Sprzedawcę z tego uprawnienia nie narusza jego uprawnień do żądania naprawienia szkody powstałej w związku z niewywiązaniem się z Umowy przez Klienta.

V REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Złożone przez Klienta Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat. Towaru niedostępnego nie można zamówić.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, gdy w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia, Towar nie będzie dostępny, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o braku możliwości zrealizowania Zamówienia.
 3. W przypadku niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
 4. Czas realizacji Zamówienia zależy od wybranej przez Klienta metody dostawy i płatności i wynosi od 1 do 5 dni roboczych. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej, czas realizacji Zamówienia liczy się od dnia otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto bankowe Sprzedawcy.
 5. W przypadku dużej ilości Zamówień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu ich realizacji. Informacja o wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia zostanie przekazana Klientowi drogą mailową na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.
 6. Realizacja Zamówień jest wykonywana w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.
 7. Dostawa zamówionych Towarów jest realizowana tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Towary zakupione w Sklepie Internetowym dostarczane są w zależności od wybranej przez Klienta metody dostawy.  
 9. Aktualne formy wraz z kosztami dostawy są podane w stopce na głównej stronie Sklepu Internetowego w odsyłaczu „Koszty i formy dostawy” oraz przy formularzu składania Zamówienia (Punkt 2 „Metody dostaw”).
 10. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru Klientowi bez wad. Klient po otrzymaniu Towaru, przed pierwszym użyciem i oderwaniem metek fabrycznych zobowiązany jest do sprawdzenia czy zamówiony Towar pozbawiony jest wad.
 11. Za uszkodzenie Towaru lub jego opakowania i zaginięcie przesyłki podczas dostawy odpowiada przewoźnik. Klient z chwilą otrzymania przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia czy nie uległa ona uszkodzeniu w wyniku transportu. W przypadku stwierdzenia powstania uszkodzeń przesyłki Klient powinien niezwłocznie o tym poinformować Sprzedawcę, kontaktując się telefonicznie pod numer +48 793 926 730 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 12. Klient może skorzystać z opcji dostarczenia Towaru przez następujących przewoźników: Poczta Polska oraz Inpost, których Regulaminy świadczenia usług są dostępne odpowiednio pod adresami: www.poczta-polska.pl/akty-prawne/ - Poczta Polska, www.inpost.pl/regulaminy - InPost.

VI CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów widoczne w Sklepie Internetowym podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena Towaru oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru.
 3. W celu opłacenia złożonego Zamówienie Klient ma do wyboru metody płatności:
 • płatność z góry zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku wybrania przez Klienta tej metody płatności za Zamówienie należy zapłacić w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia, w przypadku braku płatności, Zamówienie uważa się za anulowane, o czym Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia Klienta (w przypadku wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy po tym terminie, Sprzedawca informuje o tym Klienta i proponuje realizację Zamówienia lub zwrot środków; w przypadku braku informacji co do realizacji Zamówienia po wpływie w terminie 4 dni roboczych, Sprzedawca zwraca środki na rachunek bankowy Klienta),
 • płatność z góry za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Paynow,
 • płatność za pobraniem, tj. gotówką lub kartą w momencie dostarczenia Towaru do Klienta. Klient wybierając tę metodę płatności zobowiązuje się do odebrania przesyłki. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana i wróci do Sklepu, Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki w obie strony,
 • płatność przy odbiorze w Sklepie stacjonarnym – tylko gotówką.

4. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu. Na życzenie Klienta może zostać wystawiona i dołączoną faktura VAT. Taką potrzebę należy zaznaczyć najpóźniej podczas procedury składania Zamówienia.
5. W przypadku skorzystania z opcji płatności przez zewnętrzny system płatności Paynow, obsługiwany przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ul. Senatorskiej 18, dla którego obowiązują Regulaminy świadczenia usług dostępne pod adresem: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty, Sprzedawca nie odpowiada za wadliwe wykonanie usługi płatności przez bank. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie, w jakim jego roszczenia dotyczą usługi płatności Paynow świadczonej przez bank, winny być one zgłaszane bezpośrednio do tego podmiotu. Niezależnie od zdania poprzedniego, w przypadku zawiadomienia Sprzedawcy o problemach z płatnością, dołoży on wszelkich starań w celu rozwiązania problemu.

VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY LUB WYMIANY TOWARU

 1. Postanowienia niniejszego tytułu dotyczą wyłącznie Klientów, będących Konsumentami.
 2. Każdemu Konsumentowi korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta nie jest wyłączone w przypadku Towarów, które nie posiadają fabrycznych metek lub/i noszą ślady użytkowania oraz uszkodzenia powstałe po otrzymaniu Towaru przez Konsumenta, jednak Sprzedawca może obciążyć Konsumenta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania rzeczy.
 4. Konsument ponosi koszt zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy. Konsument ponosi także koszt opakowania Towaru zwracanego. Opakowanie powinno być co najmniej takiej samej jakości jak to, w którym Klient otrzymał Towar w dniu dostawy.
 5. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia od Umowy drogą elektroniczną na adres e-mailowy sklep@boroowoman.pl lub drogą pocztową na adres ul. Rynek Bałucki 1/83, boks 83, 91-445 Łódź, Mateusz Borowiecki BOROO woman (liczy się data nadania wiadomości lub przesyłki). Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Konsumenta o przyjęciu oświadczenia.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt zwracanego Towaru oraz koszt odpowiadający najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (chyba, że zwrot Towaru nastąpił osobiście w Sklepie stacjonarnym) nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy (liczy się data odbioru wiadomości lub przesyłki). Jeśli Konsument poniósł koszt dostarczenia mu Towaru w wysokości wyższej niż najtańsza opcja, koszt ten w zakresie jakim go przekracza, obciąża Konsumenta.
 9. Zwrotu płatności za zakupiony Towar Sprzedawca dokona w takiej samej formie, w jakiej został on zapłacony, może także, na życzenie Klienta, dokonać zwrotu w innej formie. Zwrot zostanie dokonany na podany przez Konsumenta numer rachunku bankowego bądź przekazem pocztowym, w przypadku płatności gotówką za pobraniem i brakiem informacji od Klienta co do numeru rachunku bankowego, na jaki nastąpić ma zwrot. W przypadku zwrotu płatności przekazem pocztowym, Sprzedawca przekaże Konsumentowi kwotę pomniejszoną o koszt nadania przekazu do Klienta.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za zwracany Towar do czasu otrzymania Towaru.
 11. Towar należy zwrócić na adres: ul. Rynek Bałucki 1/83, boks 83, 91-445 Łódź, Mateusz Borowiecki BOROO woman przesyłką pocztową, kurierem lub osobiście nie później niż w terminie 14 dni od dnia (liczy się data nadania przesyłki), w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 12. Niezależnie od powyższych uprawnień, Klient może alternatywnie skorzystać z opcji wymiany Towaru na inny Towar w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru pod warunkiem, że nie nosi on śladów użytkowania oraz posiada wszystkie oryginalne metki, zawieszki itp. W przypadku wymiany towaru Sprzedawca realizuje zwrot (odstąpienie od Umowy sprzedaży), a następnie ponowną sprzedaż Towaru wybranego przez Klienta na wymianę. Klientowi, w przypadku wymiany Towaru na inny, przysługują takie same uprawnienia, jak gdyby nabył Towar po raz pierwszy.
 13. W celu skorzystania z opcji wymiany, należy powiadomić Sprzedawcę o chęci dokonania wymiany towaru na inny, poprzez wiadomość e-mail na adres sklep@boroowoman.pl o tytule „WYMIANA – nr zamówienia”, a w treści należy wskazać kod i nazwę towaru (może to też być link do strony z Towarem), który Klient chce otrzymać w ramach wymiany.
 14. Jeśli taka wymiana jest możliwa, a Towar jest dostępny, Klient niezwłocznie otrzyma powiadomienie o zgodzie Sprzedawcy na wymianę Towaru na inny.
 15. Klient zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy Towar wraz z dowodem jego zakupu na swój koszt w terminie do 14 dni od dnia poinformowania przez Sprzedawcę o zgodzie na wymianę (liczy się data nadania przesyłki) na adres: BOROO woman Mateusz Borowiecki, ul. Rynek Bałucki 1/83, boks 83, 91-445 Łódź lub oddać Towar bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym.
 16. Po otrzymaniu ww. przesyłki Sprzedawca niezwłocznie sprawdzi stan Towaru i zawiadomi Klienta o otrzymaniu przesyłki oraz poinformuje, czy stan Towaru pozwala na wymianę go na inny. W przypadku spełnienia przesłanek do wymiany Towaru, Sprzedawca niezwłocznie wyśle wybrany przez Klienta Towar, chyba, że wybrany przez klienta Towar jest droższy, niż zwracany - wtedy Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty, a przesyłka nadawana jest dopiero po uiszczeniu dopłaty.
 17. Jli cena Towaru wybranego przez Klienta będzie niższa niż cena Towaru zwracanego, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu różnicy na rachunek bankowy Klienta i wyśle przesyłkę.
 18. Po otrzymaniu zwracanego Towaru bezpośrednio w Sklepie, Sprzedawca niezwłocznie sprawdza stan Towaru i jeśli spełnia on warunki zwrotu, Sprzedawca wyda niezwłocznie wybrany na wymianę, chyba, że wybrany Towar będzie droższy niż Towar zwracany. W takim przypadku Sprzedawca zażąda dopłaty, zaś w przypadku gdy Towar zwracany jest droższy niż wybrany, zwraca różnicę.
 19. Jeśli zwracany Towar nie spełni wymogów do wymiany go na inny, Sprzedawca zwraca Klientowi koszt zakupu Towaru, a zwrot Towaru traktuje się jak odstąpienie od Umowy, zaś Sprzedawca korzysta wtedy z uprawnienia wskazanego w pkt 10 niniejszego Działu. Postanowienia punktów 8 i 9 powyżej stosuje się odpowiednio.

VIII UPRAWNIENIA KLIENTA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Towaru Klientowi przysługują roszczenia reklamacyjne z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu skorzystania z ww. uprawnień, należy wypełnić formularz „Reklamacja z tytułu rękojmi” znajdujący się na stronie głównej sklepu w zakładce „Reklamacje, zwroty, wymiany” i wysłać pocztą tradycyjną na adres Mateusz Borowiecki BOROO woman, ul. Rynek Bałucki 1/83, boks 83, 91-445 Łódź lub elektronicznie na adres e-mail sklep@boroowoman.pl, tytułując maila „REKLAMACJA – nr zamówienia”.
 3. Jeśli dla rozpatrzenia zgłoszenia konieczne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dostarczenia tego Towaru na koszt Sprzedawcy, na adres podany w punkcie 2 i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. Jeśli zbadanie Towaru nie dostarczy podstawy do uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami dostarczenia i zwrotu przesyłki.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Klienta albo SMS na podany przez Klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 5. Zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego należy kierować telefonicznie pod numer +48 793 926 730. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 6. Wszelkie pytania dotyczące zgłoszonych roszczeń można kierować e-mailowo na adres: sklep@boroowoman.pl, tytułując maila „REKLAMACJA – zapytanie” lub dzwoniąc pod numer +48 793 926 730 w dni robocze w godz. 9.00-16.00.
 7. Możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi jest wyłączona wobec Klientów niebędących Konsumentami.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania zgłoszeń oraz dochodzenia roszczeń:
 • Mediacja prowadzona przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację,
 • Pomoc właściwego terenowo Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed Sądem Polubownym,
 • Bezpłatna pomoc Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów,
 • Internetowa platforma ODR dostępna pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2020 roku.

Załączniki:

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY - WZÓR FORMULARZA

REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI - WZÓR FORMULARZA

WYMIANA - WZÓR FORMULARZA

REGULAMIN ZAKUPÓW BOROO WOMAN - 29.11.20r.